Algemeen

Inleiding

In de programmabegroting 2022 worden de kaders op programmaniveau vastgelegd. Met de vaststelling van deze kaders kan het college uitvoering geven aan het beleid in 2022 en de speerpunten en overige ontwikkelingen gaan uitvoeren.

Opbouw
Voor u ligt het boekwerk programmabegroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025. In tegenstelling tot andere jaren is er geen algemeen beeld van de begroting opgenomen. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen is opgenomen in een “Begroting in één oogopslag”.

De programmabegroting is verdeeld in een beleidsbegroting en in een financiële begroting.

In de beleidsbegroting zijn de volgende onderdelen opgenomen:

1.   De programma’s, leven, wonen, werken en besturen. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de wil bereiken, de zogenaamde tactische opgave. Tevens staan opgenomen welke activiteiten de gemeente in de komende periode hiervoor wil gaan uitvoeren en in welk jaar. Tot slot is aangegeven wat de te verwachten kosten zullen zijn.
2.   De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s die anders gefragmenteerd aan de orde worden gesteld. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.

In de financiële begroting zijn baten en lasten voor 2022 tot en met 2025 opgenomen, evenals een geprognosticeerde balans.

De programmabegroting sluit af met 8 bijlagen:

1.    BBV indicatoren.
2.    Totaaloverzicht MUIP.
3.    Geactualiseerde grondexploitaties.
4.    Taakvelden per programma.
5.    Overzicht EMU-saldo.
6.    Overzicht subsidieplafonds.
7.    Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders en commissies.
8.    Lijst met afkortingen.

Analyse begrotingsresultaat op hoofdlijnen.

In onderstaand overzicht worden de grootste afwijkingen verdeeld over de programma’s nader uiteengezet. Na de kadernota 2022 en de meicirculaire 2021 wordt de grootste afwijking verklaard door de budgetaanpassingen in het Sociaal Domein in programma 1. Een nadere toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen het begrotingsresultaat jaarschijf 2022 (begroting 2021) en de begroting 2022 zijn opgenomen bij 2.2. Baten en Lasten 2022-2025, analyse afwijkingen.

x € 1.000

Saldo begroting 2022 in boekwerk 2021

            -1.193

Raadsbesluiten oa 1e berap 2021

             -2.335

Ontwikkelingen opgenomen in kadernota 2022

               1.538

Muip 2022

                -520

Begroting 2022 volgens kadernota

           -2.510

Meicirculaire 2021(zie RIB)

                  431

Saldo na meicirculaire

           -2.079

Aanpassingen na mei circulaire tot nu

               2.151

Saldo begroting 2022

                   72

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15