Paragrafen

Inleiding paragrafen

In afzonderlijke paragrafen worden beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal overstijgende thema’s. Een zevental paragraaf zijn verplicht gesteld, namelijk:

A.   Lokale heffingen;
B.   Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
C.   Onderhoud van kapitaalgoederen;
D.   Financiering;
E.   Bedrijfsvoering;
F.   Verbonden partijen;
G.   Grondbeleid.

Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen ook als paragraaf toegevoegd, namelijk:

H.   Investeringen en majeure projecten;
I.   Demografische ontwikkelingen;
J.    Taakstellingen en stelposten.

De specifieke paragrafen betreffen een dwarsdoorsnede van de diverse programma's Leven, Wonen, Werken en Besturen en hun bijbehorende deelprogramma's zoals vermeld in onderdeel 1.1 van de beleidsbegroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15