Programma's

Programma 1 LEVEN

Programma 1 LEVEN

Algemeen
Een duurzame en gezonde Venrayse samenleving betekent voor ons, naast investeren in energie, klimaat en circulaire economie, ook dat iedereen, inwoners en partners, naar vermogen meedoet en participeert. De kracht van de Venrayse samenleving geldt hierbij als uitgangspunt. Waar nodig en mogelijk bieden we als gemeente de noodzakelijke ondersteuning. Voor ons zijn het uitgaan van eigen kracht, preventie en innovatie belangrijke uitgangspunten. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners, maar ook als het gaat om onze voorzieningen en thema’s als onderwijs, kunst en cultuur en sport. Daarbij doen wij een nadrukkelijk beroep op de verantwoordelijkheid en rol van onze partners. Niet alleen de inwoners zelf en de gemeente, maar ook onze partners hebben een belangrijke bijdrage te leveren in een duurzame en gezonde Venrayse samenleving.
Wij zetten in op het bevorderen en faciliteren van de verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen, het investeren in netwerken en het bouwen aan relaties.

Vanuit deze filosofie zijn we aan de slag om de transformatie binnen het brede sociaal domein verder vorm te geven. Daarbij gaat het vooral om een andere manier van denken en handelen: doen wat nodig is, waarbij gekeken wordt naar wat inwoners in hun specifieke situatie zelf kunnen én vervolgens eventueel nodig hebben. Steeds hebben we daarbij een inclusieve samenleving voor ogen. Iedereen moet mee kunnen doen. Deze transformatiegedachte is verwoord in de kadernota Sociaal Domein: de volgende stap.

We investeren in de sociale basis en leggen minder focus op het vangnet. Door promotie en preventie verminderen we de druk op de financiën zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de ondersteuning. Daarbij nemen we de inwoner als vertrekpunt. Een belangrijke leidraad die zowel bij ons als bij onze partners en inwoners om een cultuurverandering vraagt. Innovatie en experimenteren zijn daarbij belangrijk om daadwerkelijk de volgende stap te zetten.

In de kadernota zijn per bouwsteen een aantal basisindicatoren benoemd. In de uitwerking per bouwsteen is door middel van pictogrammen bij de verschillende basisindicatoren aangegeven welke trend wij verwachten. Gedetailleerde verantwoording over de indicatoren vindt plaats via de rapportage sociaal domein. De rapportage sociaal domein is afgelopen jaar vernieuwd en verschijnt ieder half jaar.

In 2021 is de Kadernota Sociaal Domein verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma geeft concrete invulling aan de beweging die wordt beschreven in de Kadernota Sociaal Domein. Hiermee worden de randvoorwaarden geschapen en wordt de organisatie zodanig ondersteund in haar doorontwikkeling, dat de doelstellingen en effecten uit de Kadernota gerealiseerd worden.
Trends, ontwikkelingen en uitgangspunten

Corona
Begin 2020 is de samenleving geconfronteerd met het coronavirus. Dit heeft zijn effecten op de gehele samenleving. Zowel sociaal, economisch als maatschappelijk. De gevolgen van het coronavirus zijn met name merkbaar in het sociaal domein. Hoewel de verwachting is dat de pandemie in 2022 onder controle is, krijgen we waarschijnlijk te maken met naijleffecten:

 • De economie herstelt zich maar de economische impact blijft naar verwachting de komende jaren nog merkbaar. Dit kan resulteren in stijgende werkeloosheid in een aantal sectoren, toename van het aantal schulden en bedrijven die het (toch) niet zullen redden;
 • Een mogelijk groter beroep op het vangnet als gevolg van uitgestelde zorg en de mentale gevolgen van de langdurige maatregelen;
 • Op termijn een grotere onderwijsachterstand waardoor extra inzet noodzakelijk is;
 • Een grotere kloof in de samenleving (kansenongelijkheid);
 • Het maatschappelijk leven herstelt zich mede met de steun van de overheid, maar ook de sociaal-maatschappelijke impact blijft de komende jaren nog merkbaar. Als gemeente doen we ook in 2022 dat wat nodig is om het herstel te stimuleren.

Invoering woonplaatsbeginsel per 1-1-2022

Per 1 januari treed het woonplaatsbeginsel in voor de Jeugdwet. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Als gevolg hiervan zijn verschuivingen te verwachten. In deze begroting is rekening gehouden met een prognose vanuit het CBS. In de loop van 2022 ontstaat meer duidelijkheid over de effecten. Vanaf 2023 geldt er een nieuw objectief verdeelmodel.

Beschermd wonen

Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen van de centrumgemeente naar de andere gemeenten. Dit betekent dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor deze taak. Als gevolg hiervan is de verwachting dat er sprake zal zijn van een financieel voordeel. Echter besluitvorming over de doordecentralisatie binnen onze regio moet nog plaatsvinden waardoor dit voordeel onzeker is. De financiële consequenties van deze ontwikkeling zijn nog niet in de begroting verwerkt.

Hulp bij het huishouden

De uitgaven Wmo zijn de laatste jaren fors gestegen mede als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Landelijk vindt er een discussie plaats en er is een kans dat tot afschaffing hiervan wordt besloten. Dit is echter aan het nieuwe kabinet.

Extra middelen Jeugdzorg
Door het rijk zijn ook voor 2022 extra middelen jeugdzorg beschikbaar gesteld. Het gaat hier voor Venray indicatief om een bedrag van ruim € 3,2 mln. Deze extra bijdrage is ten gunste van de algemene middelen gebracht. Bij de begroting 2021 en de 1e bijstelling 2021 zijn de budgetten voor jeugd immers structureel verhoogd ten laste van de algemene middelen.
Samen met de extra middelen jeugdzorg is een opdracht bij de gemeenten neergelegd om de eigen uitgaven om te buigen in de vorm van een aantal uit te voeren maatregelen. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De omvang hiervan is op dit moment nog niet duidelijk, evenals de omvang van de besparing die deze maatregelen op termijn gaan opleveren. Hier is in deze begroting dan ook nog geen rekening mee gehouden.

Het nieuwe kabinet moet beslissen over de bekostiging van jeugdhulp in 2023 en verder. Landelijk is afgesproken dat gemeenten vanaf 2023 in hun begroting rekening mogen houden met 75% van de extra inkomsten zoals die voor 2022 zijn toegezegd. Dit is dan ook op deze manier in de begroting verwerkt.

Sturing en inkoop

Per 1 januari 2022 treden de nieuwe contracten voor maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Participatie in werking. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend en dus niet verwerkt in deze begroting.

Een aantal van de bovenstaande ontwikkelingen hebben dus nog geen directe financiële doorvertaling gekregen in deze begroting. Zoals in de aanbiedingsbrief al is opgenomen vindt het college het reëel om te veronderstellen dat er per saldo sprake zal zijn van een financieel voordeel. Op basis van de huidige kennis wordt dit voordeel ingeschat op € 0,3 miljoen voor 2022. Dit wordt in de begroting 2022 als extra taakstelling opgenomen(zie ook paragraaf J Taakstellingen en stelposten).

We gaan er dus vanuit dat met het saldo van de voor- en nadelen de nog resterende taakstelling Sociaal Domein kan worden ingelost en dat daarnaast nog een bedrag van € 0,3 miljoen resteert   zoals hierboven bedoeld.

Bouwsteen 1. OMGEVING

Wat willen we bereiken?

Het motto voor deze bouwsteen luidt “Versterken in plaats van sturen”
We streven naar een sterke omgeving die (kwetsbare) inwoners

ondersteunt en versterkt.

De komende jaren leggen wij de nadruk op de omgeving van onze inwoners en hun sociale
basisinfrastructuur. Die omgeving bestaat uit alle voorzieningen waar inwoners gebruik van
kunnen maken zonder dat ze een doorverwijzing of indicatie nodig hebben. Het gaat onder andere
om de volgende voorzieningen:

 • het eigen netwerk van inwoners
 • onderwijs
 • de bibliotheek
 • maatschappelijk werk en jongerenwerk
 • de arbeidsmarkt
 • gezinscoaches
 • het verenigingsleven
 • sportfaciliteiten
 • informele zorg
 • gemeenschapshuizen
 • vrijwilligersorganisaties.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de inwoner kan de behoefte verschillen. Het is belangrijk dat het in die omgeving goed toeven is en dat onze inwoners alle kansen krijgen om zich
te ontwikkelen. Onze inzet gaat daarbij naar het versterken van de omgeving vanuit preventief oogpunt (hoe sterker de omgeving, hoe minder snel mensen een beroep doen op ondersteuning), het realiseren van voorzieningen, maar zeker ook naar het maken van duurzame verbindingen en een gezonde leefomgeving.

Deze aanpak sluit aan bij de denkwijze van positieve gezondheid: gezondheid bestaat uit méér dan ‘niet ziek zijn’ en richt zich op mensen zelf, op hun veerkracht, op wat hun leven betekenisvol maakt. Als het gaat om een gezonde leefomgeving, dan zien we ook een verbinding met een andere grote opgave die wij hebben als gemeente: de Omgevingswet.

Indicatoren
Voor de bouwsteen Omgeving zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

De volgende cijfers uit de Monitor Sociaal Domein worden hierbij nog eens gepresenteerd:

Verbonden partijen
De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van
deze bouwsteen:

 • Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Omnibuzz
 • Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord
 • Veilig Thuis

Wat gaan we daarvoor doen?
In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren opgenomen, zoals die voortvloeien uit de hierboven geformuleerde doelen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt afgerond.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Opstellen van een ‘Visie Zorgaanbod’

2022

Het opstellen van deze visie stond gepland in 2020. Vanwege de coronacrisis en aankondiging van het verdwijnen van de huisartsenpost zijn prioriteiten verschoven en is deze opdracht verschoven naar 2022.

Doorontwikkelen “Venray Dementievriendelijk”

2022

De beleidsnotitie met aanbevelingen is opgeleverd. In 2022 gaan we samen met partners aan de slag om de aanbevelingen te realiseren.

Bevorderen kansengelijkheid binnen het onderwijs

2024

Mede als gevolg van corona wordt de landelijke Gelijke Kansen Alliantie (GKA) verlengd met 2 jaar, tot en met 2024. De verlenging is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Verbinden gezonde school met de wijk

2024

In 2020 is vanuit de GKA en aanpak gezondheidsverschillen gestart met dit traject in de wijk Brukske.

Actualiseren Vrijwilligersbeleid

2022

Als gevolg van corona heeft de start van deze opdracht vertraging opgelopen. De voorbereiding start eind 2021 en in 2022 gaan we partners als Match, vrijwilligers en de Adviesraad SD aan de slag om tot een nieuw vrijwilligerswerkbeleid te komen.

Implementeren van het nieuwe beleidskader subsidies (2018)

2022

De subsidiecriteria worden de komende jaren per beleidsveld in het BNRS verder uitgewerkt. De planning hiervoor is gebaseerd op de beleidscyclus van het betreffende beleidsveld. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Voor rekening en verantwoording van gebruikers brengen van exploitatie van gemeenschapsaccommodaties (Schoon door de poort)

2023

Besturen hebben tot uiterlijk eind 2021 om het Schoon-door-de-Poort-proces met hun omgeving te doorlopen en het projectplan in te dienen bij de gemeente.
De coronamaatregelen veroorzaken vertraging in dit proces. De oorspronkelijke einddatum in 2022 wordt dus gewijzigd in 2023. Het raamkrediet Schoon door de Poort blijft tot en met 2023 beschikbaar om te besteden aan goedgekeurde plannen. Hierover wordt in de raad nog besluitvorming gevraagd.

In samenspraak met exploitanten van scholen en accommodaties inzetten op energiebesparing en benutting opwekpotentieel

Continu

De gemeente adviseert wijkcentra en buurthuizen op dit terrein. Verder maakt duurzaamheidsadvies integraal onderdeel uit van Schoon door de Poort. Concrete projecten zijn: MFC in Merselo en De Linde in Oirlo.
Er is overleg met Dynamiek/SPOV over verduurzaming. Ook met exploitanten als Laco zijn we in gesprek

Verder verduurzamen van het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen

2022

Doordat Enexis het stroomnet nog niet op sterkte heeft is binnen de verduurzamingsopgave het gebruik van zonnepaneleninstallaties beperkt.
Verder is het zoeken naar energiebesparende maatregelen voor het gemeentehuis en andere gemeentelijke accommodaties een continu proces. Dit gebeurt op basis van uitgevoerde energiescans en daaruit voortkomende besparingsadviezen.

Zelfsturingsplan samenvoeging gemeenschapshuis en basisschool Merselo.

2022

In het 2e kwartaal 2021 is een ontwikkelovereenkomst getekend met de initiatief-/werkgroep om waarmee de vergunningaanvraag en realisatie van een MFA in Merselo kan worden gestart Nu het budget beschikbaar kan worden gesteld kan het project door richting aanbesteding en bouw. Dit is gestart na de zomer 2021, zodat schooljaar 2022/2023 kan worden aangevangen in het nieuwe gebouw.

Bepalen huisvestigings-scenario Focus Spectrum

2021

Momenteel resteren er nog twee scenario’s voor vervangende nieuwbouw (terrein Raayland College, en de huidige locatie van Focus-Spectrum) Uitwerking van deze twee scenario’s Na de zomer wordt voorstel voorgelegd aan het College voor een principebesluit over het voorkeursscenario. Besluitvorming in de gemeenteraad wordt beoogd voor november 2021.

Formuleren van een integrale wijkaanpak Centrum West

2022

Op basis van onderzoek uit 2021 gaat de gemeente, samen met partners en bewoners uit het gebied een overeenkomst opstellen ter versterking van de twee genoemde buurten. Bestuurlijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is voorzien in het 1e kwartaal 2022.

Verbeteren samenwerking op het gebied van behoud, beheer en presentatie van Venrays cultureel erfgoed

2023

In 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige situatie en naar de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking tussen de verschillende bewoners van “de Borggraaf”. Hieruit volgt een vervolgproces van 2 jaar onder begeleiding van een kwartiermaker. Deze is inmiddels geworven en gestart met de vervolgopdracht.

Naast de bovenstaande lopende collegeopdrachten worden in 2022 ook de volgende zaken opgepakt:

 • Implementatie Kunst en Cultuurnota 2022-2025

:

Over het beleid wordt in 2021 door de raad een besluit genomen.

 • Actualisatie Mantelzorgnota

:

Hierbij wordt het mantelzorgcompliment meegenomen.

 • Opstellen van een Woonzorgvisie

:

Bestaat uit duidelijke analyse van de woonzorgopgave en concreet geformuleerde doelstellingen; zorgkantoor, woningcorporaties én zorgpartijen worden betrokken bij het ontwikkelen van de visie.

 • Uitvoeren van het Nationaal Onderwijs Programma (NPO)

:

Het NPO loopt tot en met 2023 met als doel om vanwege corona en schoolsluitingen opgelopen achterstanden weg te werken en vertragingen in te halen. De gemeente ontvangt hiervoor ook budget. Besluitvorming over een plan van aanpak vindt eind 2021 plaats.

 • Actieprogramma Kansrijke Start

:

Uitvoering van het programma in de periode 2022-2024

 • Implementeren taskforcemaatregelen (bouwsteen omgeving)

:

Het gaat om evaluatie en eventuele voortzetting van de pilot BSO+ en verder uitvoering geven aan het project SOJ dat loopt tot en met 2023.

Bouwsteen 2. VANGNET

Wat willen we bereiken?

Doelstelling van deze bouwsteen is dat de kwetsbare inwoners van
Venray adequaat ondersteund worden.

Verduurzaming van goede initiatieven in de samenleving en het ondersteunen van nieuwe initiatieven zijn belangrijk. Zo werken we toe naar een meer inclusieve samenleving, maar daarbij
verliezen we onze taak voor en de kwaliteit van het vangnet niet uit het oog. Als gemeente blijven we namelijk ook altijd een (zorg)taak hebben voor onze inwoners die het (al dan niet tijdelijk) zelf niet redden. Als het nodig is, bieden wij ondersteuning door het inzetten van  maatwerkvoorzieningen. Denk aan begeleiding, het verstrekken van een uitkering, ondersteuning in het huishouden of kinderopvang op sociaal-medische gronden. Dit noemen we het vangnet. Dit vangnet moet zo effectief en efficiënt mogelijk functioneren, zodat de ondersteuning waar mogelijk tijdelijk kan zijn.

Indicatoren
Voor de bouwsteen Vangnet zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

De volgende cijfers uit de Monitor Sociaal Domein worden hierbij nog eens gepresenteerd:

Verbonden partijen
De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van
deze bouwsteen:

 • Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West
 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Werkplein Venlo-Venray
 • Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg
 • Werkbedrijf regio Limburg Noord

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanuit het Collegeprogramma resteert onderstaande opdracht.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Onderzoeken mogelijkheden om te komen tot een integrale verordening sociaal domein

2022

Deze opdracht loopt vertraging op als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor loopt deze opdracht door in 2022.

Daarnaast worden de volgende zaken in 2022 opgepakt:

 • Doorontwikkelen Werkplein

:

Besluitvorming over het terughalen van het Werkplein en implementatie daarvan vond plaats in 2021. In 2022 willen we het Venrays werkplein verder ontwikkelen, in lijn met de Kadernota Sociaal Domein.

 • Opstellen en implementeren Regionaal beleidsplan Jeugd

:

Aanleiding hiervoor zijn de huidige beleidsplannen die verlopen zijn, de verschillende Kamerbrieven over de Jeugdzorg en de Norm voor Opdrachtgeverschap.

 • Doorontwikkelen gezinscoaches

:

De drie samenwerkende organisaties die gezamenlijk de gezinscoaches Venray vormen hebben voor de jaren 2021-2023 een nieuwe opdracht gekregen. De focus ligt van gezinscoaches ligt hierbij op preventief- en systeemgericht werken en normaliseren.

 • Uitvoering Beschermd Wonen

:

Vanaf 2022 zijn alle gemeentes zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het beschermd wonen (Wmo) waarbij het Rijk een verplichting tot regionale samenwerking (schaal Noord- en Midden Limburg) heeft opgelegd.

 • Realiseren nieuwe toegang sociaal domein (deelopdracht Uitvoeringsprogramma)

:

Het ontwikkelen van een visie en het opstellen van een implementatieplan wordt begin 2022 afgerond. Daarna start de daadwerkelijke implementatie.

 • Uitvoering programma Sturing en Inkoop

:

In 2021 wordt de implementatiefase afgerond. Op 1 januari 2022 gaan de nieuwe contracten lopen met de verschillende (zorg)aanbieders. De komende jaren worden de afspraken nauw gevolgd zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. Het contract- en leveranciersmanagement wordt door onze uitvoeringsorganisatie MGR vorm en inhoud gegeven.

Bouwsteen 3. GEDRAG EN HOUDING
Wat willen we bereiken?

In de Kadernota Sociaal Domein is gesteld dat we voortaan anders
gaan kijken en anders gaan doen.
We kiezen voor positieve gezondheid, duurzame samenwerking en e-health en dus voor een andere houding en gedrag van onszelf en van onze partners.
De vernieuwde aanpak in het Sociaal Domein vraagt iets van ons als gemeente, onze partners en zeker ook van onze inwoners. Vindingrijkheid, durf en lef willen we belonen en stimuleren.

Onze leidraad daarbij is positieve gezondheid. Dit doen we met onze partners in duurzame samenwerking. E-health biedt prachtige kansen om de nieuwe aanpak in het sociaal domein te ondersteunen. Het gebruik van digitale toepassingen door inwoners voor de verbetering of ondersteuning van hun zorg, verzorging en kwaliteit van leven (e-health dus) kan hen helpen om zelf regie te houden. Bovendien is het efficiënt en klantgericht.

Indicatoren
Voor de bouwsteen Houding en gedrag zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan deze bouwsteen.
Wat gaan we daarvoor doen?
In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren opgenomen, zoals die voortvloeien uit de hierboven geformuleerde doelen. Elke activiteit is nader toegelicht en er is aangegeven in welk jaar dit wordt afgerond.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Invulling geven aan het VN Verdrag rechten van mensen met een handicap.

2022

In 2022 ligt er een inclusieagenda met een concreet uitvoeringsprogramma gericht op Venray voor Iedereen.  

Implementeren en evalueren programma ‘Zelfsturing’

2022

De opdracht is onderdeel van een bredere verkenning op burger- en overheidsparticipatie. De Raadswerkgroep Burgercontacten is hier bij betrokken. Vanwege corona is er vertraging opgelopen. Planning is nu om de verkenningsfase in het laatste kwartaal 2021 af te ronden zodat in 2022 met de invulling van de opdracht kan worden gestart.

Ontwikkelbudget "Vitale, zelfsturende gemeenschappen"

2022

Deze opdracht maakt deel uit van bovenstaande opdracht.

Opstellen visie op duurzame samenwerking met gemeenschapsaccommodaties

2022

Deze opdracht is onderdeel van het Programma gemeenschapsaccommodaties Schoon door de Poort. De visie wordt in afstemming met de externe partijen in de tweede helft van 2021 geformuleerd en vervolgens vastgesteld. De tijdens de Coronacrisis 2020 - 2021 opgedane ervaringen worden hierin meegenomen.  


Bouwsteen 4. COMMUNICATIE

Wat willen we bereiken?

Onze communicatie heeft als doel om onze inwoners te informeren,
inspireren, mobiliseren én activeren.

Om goed te kunnen investeren in de omgeving van inwoners moeten wij en onze partners nog nadrukkelijker de boer op. Niet alleen om de boodschap te verkondigen, maar juist ook om in gesprek te blijven met onze inwoners. Hierbij moeten we duidelijker communiceren waarvoor we als gemeente staan, maar ook waar we niet van zijn.
We willen het gesprek met onze inwoners meer benutten om hen in beweging te krijgen. Het vertrekpunt is daarbij telkens de inwoner zelf, zijn of haar behoefte aan informatie en de wijze waarop hij of zij informatie zoekt. We kiezen daarom bewust voor een zorgvuldige mix van persoonlijke, papieren en digitale communicatie.
Onze nieuwe strategie is dat we iedereen bewust willen maken van wat zij zelf of samen met hun omgeving kunnen betekenen en hoe wij als gemeente daaraan kunnen bijdragen.

Indicatoren
Voor de bouwsteen Communicatie zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

Onderstaande cijfers laten de scores in de afgelopen jaren zien.

Wat gaan we daarvoor doen?
In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren opgenomen, zoals die voortvloeien uit de hierboven geformuleerde doelen. Elke activiteit is nader toegelicht en er is aangegeven in welk jaar dit wordt afgerond.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Onderzoeken wenselijkheid en haalbaarheid regionale ombudsfunctie specifiek voor het sociaal domein

2021

De verkenning naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een regionale ombudsfunctie loopt op dit moment via bespreking in het regionale portefeuillehouders overleg sociaal domein.

In 2022 worden ook de volgende zaken verder opgepakt:

 • Communicatie over de nieuwe toegang sociaal domein (deelopdracht Uitvoeringsprogramma)

:

Implementatie van de toegang start in 2022. Communicatie is hierin een belangrijk element.

 • Ontwikkelen Hulpwijzer 2.0

:

De huidige aanbieder van de hulpwijzer heeft in 2021 besloten het product hulpwijzer niet meer aan te bieden in de huidige vorm. Met een nieuwe samenwerkingspartner krijgt de hulpwijzer 2.0 meer mogelijkheden op het gebied van marketing, toegankelijkheid en vormgeving.


Bouwsteen 5. FINANCIEN/CONTROL

Wat willen we bereiken?

Doelstelling is dat we financieel grip hebben op de taken die we
uitvoeren binnen het sociaal domein.

We zien in Venray de laatste jaren een toenemend beroep op de voorzieningen in het sociaal domein. Wat dat betreft volgen wij hier het landelijk beeld. Daarnaast is er sprake van stijgende prijzen. Daarmee staat de begroting van het sociaal domein stevig onder druk. Voor het sociaal domein is de komende jaren kostenbeheersing noodzakelijk willen wij in de toekomst de zorg kunnen blijven leveren aan de inwoners die dit het hardst nodig hebben.

Indicatoren

Voor de bouwsteen Financiën/control zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

De ontwikkeling van de verhouding Omgeving – Vangnet is als volgt:

Omgeving

Vangnet

Totaal

x € 1 mln.

%

x € 1 mln.

%

x € 1 mln.

Rekening 2018

16,17

25%

48,00

75%

64,17

Rekening 2019

16,10

24%

50,67

76%

66,76

Rekening 2020

15,90

23%

54,50

77%

70,40

Begroting 2021

17,71

23%

58,61

77%

76,32

Begroting 2022

17,16

23%

55,46

76%

72,62

Om de jaarschijven beter te kunnen vergelijken zijn in bovenstaande tabel de budgetten voor de Tozo en de van het Rijk ontvangen coronacompensatie buiten beschouwing gelaten.
Verder zijn de specifieke rijksbijdragen voor het sociaal domein ook niet meegenomen.

In 2022 zijn hiervoor de volgende bedragen in de begroting opgenomen:  

Voorziening

x € 1.000

Toelichting

Jeugdzorg

-1.148

Int.uitk.  Jeugd voogdij 18+

WMO

-

Participatie

-23.699

BUIG + Int.uitk. Part/WSW/reint.

Totaal

-24.808

Verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan deze bouwsteen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Er zijn op dit moment geen lopende opdrachten binnen het collegeprogramma meer die behoren bij  deze bouwsteen. In 2022 worden wel de volgende zaken verder opgepakt:

 • Maatregelen Taskforce sociaal domein 2021

:

Een aantal pilots en verbetervoorstellen uit de taskforce SD worden in 2022 voortgezet/uitgebreid c.q. verder geïmplementeerd.

 • Doorontwikkelen control (deelopdracht Uitvoeringsprogramma)

:

Thema’s waar we in 2022 mee aan de slag gaan is het toepassen van informatie-gestuurd werken binnen het sociaal domein en het sturen op beleidseffecten.

 • Implementeren duurzaam partnerschap (deelopdracht Uitvoeringsprogramma)

:

In 2022 bepalen we samen met onze partners hoe we hier inhoud aan geven. Voor onze strategische partners gaan we accounthouderschap organiseren.

Bedragen x €1.000
Lasten € 81.943
Baten € -30.748
Saldo € 51.195
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15