Financiële begroting

2.5 Financiële uitgangspunten

Inleiding

In de kadernota 2022 zijn de kaders neergezet voor de komende jaren. Hiermee zijn de financiële en inhoudelijke uitgangspunten richtinggevend voor deze begroting.

Inflatiepercentages

De inflatiepercentages zijn zoals in de kadernota 2022 is vermeld gebaseerd op de maartramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Voor het jaar 2022 een percentage van 1,4% en vanaf 2023 1,5%.

Belastingen

Voor diverse belastingen worden andere percentages toegepast deze zijn nader toegelicht in paragraaf A. Lokale heffingen.

Renteomslag

Het renteomslagpercentage voor de algemene dienst wordt gehanteerd voor het doorrekenen van rente aan investeringen. Vanaf de begroting 2022 wordt er geen vergoeding meer berekend voor de inzet van eigen financieringsmiddelen in de exploitatie. In deze begroting gaan we uit van een renteomslagpercentage van 1,6%.

Voor de rentetoerekening aan de grondexploitatie heeft de Commissie BBV specifieke regels vastgesteld. De rentetoerekening aan de grondexploitatie is gebaseerd op het gewogen gemiddeld rentepercentage van de externe leningen naar verhouding vreemd: totaal vermogen. Voor 2022 wordt uitgegaan van een percentage van 3,28%. Het rentepercentage grondexploitaties moet op basis van de regelgeving jaarlijks verplicht worden nagecalculeerd.  

Uitgangspunten voor de bepaling van de renteomslag 2022 zijn gebaseerd op het BBV en zijn onder andere:

  • Geplande (vervangings-) investeringen (o.a. MUIP) zullen naar verwachting voor een deel gefinancierd worden door het aantrekken van lang en kortlopende leningen en door de inzet van eigen middelen;
  • Voor de grondexploitatie, investeringen van de renovatie, de uitgeleende woningbouwleningen en de lening u/g aan BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is projectfinanciering aangetrokken en zijn derhalve uitgezonderd voor de renteomslagberekening.

MUIP 2022 - 2025

Extra middelen voor bestaand beleid en uitvoering van wettelijke verplichtingen zijn bij de kadernota 2022 ingebracht via het MUIP (Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan). Door vaststelling van de kadernota 2022 zijn de MUIP voorstellen richtinggevend toegewezen. Deze voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De jaarschijf 2022 is ‘functioneel’ opgenomen. De jaarschijven 2023 tot en met 2025 zijn in tegenstelling tot eerdere jaren niet via een stelpost verwerkt maar ook “functioneel” opgenomen echter worden deze wel gecorrigeerd bij de kengetallen aangezien deze richtinggevend blijven, zie ook paragraaf J Taakstellingen en reserveringen.

De financiële gevolgen van het MUIP zijn:

Lasten MUIP
(x € 1.000)

Investering 2022

Investering 2023-2026

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Leven

321

0

26

11

11

10

Programma 2 Wonen

0

308

202

0

0

0

Programma 3 Werken

705

1.161

254

312

344

342

Programma 4 Besturen

30

0

2.044

1.712

685

285

Totaal

1.056

1.469

2.525

2.036

1.039

637

+/+ zijn lasten; -/- zijn baten

Algemene uitkering en Gemeentefonds

De groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Deze systematiek wordt ook wel ‘samen trap op / samen trap af’ genoemd. De ramingen voor het gemeentefonds in deze begroting zijn gebaseerd op de meicirculaire 2021. Over de gevolgen van de meicirculaire 2021 is uw raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld.
De septembercirculaire 2021 is op het moment van versturen van deze begroting nog niet ontvangen. Zodra de informatie uit de circulaire is doorgenomen en financieel vertaald, zullen we u met een raadsinformatiebrief over de hierin opgenomen ontwikkelingen op de hoogte brengen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15