Financiële begroting

2.4 Geprognosticeerde balans en toelichting

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en moet het meerjarig EMU-saldo in de begroting worden opgenomen. In bijlage 5 is het overzicht van het EMU-saldo opgenomen. In onderstaande tabel is de geprognosticeerde balans opgenomen met geraamde saldi op 31-12 van elk jaar. De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

x € 1.000

Geprognosticeerde balans

Jaar-rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.561

3.411

3.490

3.220

2.949

2.679

Materiële vaste activa

123.800

152.642

171.335

177.507

174.881

168.975

Financiële vaste activa

19.743

19.267

18.771

18.254

17.278

16.716

Totaal vaste activa

146.103

175.320

193.595

198.981

195.108

188.370

Vlottende activa

Voorraden

-1.720

-2.277

-72

66

-79

-12

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

19.327

8.000

7.000

8.000

8.000

8.000

Liquide middelen

565

300

200

100

100

100

Overlopende activa

9.063

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

Totaal vlottende activa

27.235

8.123

9.228

10.266

10.121

10.188

Totaal generaal

173.338

183.443

202.823

209.248

205.229

198.558

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

52.038

43.273

42.919

38.764

38.175

37.386

Voorzieningen

16.681

15.964

16.730

17.697

18.608

19.400

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

66.217

71.429

76.220

70.591

64.502

58.753

Totaal vaste passiva

134.936

130.666

135.870

127.052

121.286

115.539

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

12.953

22.343

29.432

37.053

37.927

37.465

Overlopende passiva

25.448

30.433

37.522

45.143

46.017

45.555

Totaal vlottende passiva

38.401

52.777

66.953

82.196

83.944

83.019

Totaal generaal

173.337

183.443

202.823

209.248

205.229

198.558

Activa
Vaste activa

Immateriële vaste activa

Het geraamde verloop van de immateriële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

0

0

0

0

0

0

Kosten onderzoek - ontwikkeling

321

637

530

398

265

133

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.240

2.774

2.960

2.822

2.684

2.547

Totaal immateriële vaste activa

2.561

3.411

3.490

3.220

2.949

2.679

Materiële vaste activa
Het geraamde verloop van de materiële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

Gronden uitgegeven in erfpacht

164

164

164

164

164

164

Overige investeringen met een economisch nut

53.922

56.135

61.517

59.156

56.809

54.479

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

32.316

37.257

39.146

39.543

39.901

38.757

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

37.398

59.086

70.508

78.644

78.007

75.575

Totaal materiële vaste activa

123.800

152.642

171.335

177.507

174.881

168.975

Financiële vaste activa
Het geraamde verloop van de financiële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

2.954

2.954

2.954

2.954

2.954

2.954

Leningen aan:

Woningbouwcorporaties

6.536

6.060

5.565

5.048

4.509

3.947

Deelnemingen

1.239

1.239

1.239

1.239

1.239

1.239

Overige verbonden partijen

6.945

6.945

6.945

6.945

6.508

6.508

Overige langlopende Leningen u/g

Overige langlopende Leningen

1.544

1.544

1.544

1.544

1.544

1.544

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

525

525

525

525

524

524

Totaal financiële vaste activa

19.743

19.267

18.771

18.254

17.278

16.716

Passiva
Vaste passiva

Eigen vermogen
Het geraamde verloop van het eigen vermogen gedurende de jaren 2022 tot en met 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x €1.000

Saldo 31-12-2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

Saldo 31-12-2022

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Saldo 31-12-2023

Toevoeging 2024

Onttrekking 2024

Saldo 31-12-2024

Toevoeging 2025

Onttrekking 2025

Saldo 31-12-2025

algemene reserve

15.917

0

1.805

14.113

0

1.027

13.085

0

25

13.061

0

25

13.036

arg algemene risicoreserve grondbedrijf

5.920

1.797

258

7.459

7

398

7.068

1

392

6.677

9

397

6.290

Algemene reserves

21.837

1.797

2.062

21.571

7

1.425

20.154

1

416

19.738

9

421

19.326

br kap last gemeenschapshuis veulen

78

0

3

75

0

3

71

0

3

68

0

3

65

br kap last renovatie gemeentehuis

3.854

0

591

3.263

0

547

2.716

0

520

2.196

0

493

1.703

br kap last GOW uitbreiding haven

2.000

0

40

1.960

0

40

1.920

0

40

1.880

0

40

1.840

br kap last acc. Museum

230

0

6

223

0

6

217

0

6

210

0

6

204

br kap last GOW haven revitalisering

855

0

19

836

0

19

816

0

19

797

0

19

777

br kap last parkeergarage

5.819

0

208

5.611

0

208

5.404

0

208

5.196

0

208

4.989

br kap last herinr OR Hulst I

156

0

6

149

0

6

143

0

6

136

0

6

130

br kap l. garantstel GWV grijs-zwart BV

348

94

0

442

91

0

533

88

0

622

86

0

708

br kap last openbare ruimte Goumansplein

31

0

1

29

0

1

28

0

1

26

0

1

25

br kap l. renovatie onderwijshuisvesting

283

0

13

271

0

13

258

0

13

245

0

13

232

br kap Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10

325

0

8

317

0

8

309

0

8

301

0

8

293

br kap.ln. voorr.pr.binnenring

195

0

9

186

0

9

176

0

9

167

0

9

158

br kap.ln. rtnd. n-sng-st josef-overl.wg

514

0

22

491

0

22

469

0

22

447

0

22

424

kap.last Gouden Leeuwplein

237

0

10

228

0

10

218

0

10

209

0

10

199

Bestemmingsreserves. Dek. Kapitaallasten

14.925

94

937

14.082

91

894

13.278

88

867

12.500

86

839

11.747

br haven (egalisatie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

br bossen (egalisatie)

79

0

3

76

0

4

72

0

4

68

0

5

63

Egalisatiereserves

79

0

3

76

0

4

72

0

4

68

0

5

63

br monumenten

-0

0

0

-0

0

0

-0

0

0

-0

0

0

-0

br huisvesting primair onderwijs

193

0

40

153

0

68

85

0

68

17

0

0

17

br parkeren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

br frictiegelden personeel

60

541

63

538

548

32

1.054

554

32

1.576

337

22

1.891

br overheveling restant exploitatiebudgg.

12

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

br accommodatiefonds

192

0

0

192

0

0

192

0

0

192

0

0

192

br dekking huurlasten MFC Brukske

1.315

0

29

1.287

0

29

1.258

0

30

1.228

0

30

1.198

br dekking kap lasten wegen

1.031

8

0

1.039

0

26

1.013

0

26

987

0

26

961

reg transformatiefonds SD Jeugd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige bestemmingsreserves

2.804

549

144

3.209

548

155

3.602

554

156

4.001

337

79

4.259

brg bovenwijkse werken

988

160

0

1.147

0

0

1.147

0

0

1.147

0

0

1.147

brg kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.

1.921

0

0

1.921

0

0

1.921

0

0

1.921

0

0

1.921

brg ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

696

145

0

840

145

0

985

137

0

1.122

129

0

1.251

Reserves grondbedrijf

3.605

305

0

3.909

145

0

4.054

137

0

4.191

129

0

4.320

Totaal

43.249

2.745

3.146

42.847

791

2.477

41.161

780

1.444

40.497

562

1.345

39.715

Voorzieningen
Het geraamde verloop van de voorzieningen gedurende de jaren 2022 tot en met 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x €1.000

Saldo 31-12-2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

Saldo 31-12-2022

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Saldo 31-12-2023

Toevoeging 2024

Onttrekking 2024

Saldo 31-12-2024

Toevoeging 2025

Onttrekking 2025

Saldo 31-12-2025

vz huurrechten begraafplaats

304

60

21

343

60

25

378

60

25

413

60

25

449

vz egalisatie riolering

6.293

787

0

7.080

761

0

7.840

741

0

8.582

631

0

9.213

vz egalisatie afvalstoffenheffing

246

0

7

239

0

7

232

0

7

225

0

7

218

vz escrow verkoop aandelen Attero

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vz egalisatie industriehaven

497

74

0

571

85

0

656

105

-0

761

114

0

875

vz egalisatie Glasweb

-0

0

0

-0

0

0

-0

0

0

-0

0

0

-0

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendig

7.339

921

28

8.232

906

32

9.106

907

32

9.981

805

32

10.754

vz onderhoud primair onderwijs

99

0

0

99

0

99

0

0

0

0

0

0

0

vz onderhoud gemeentehuis

241

218

459

0

224

183

41

231

192

80

238

111

207

vz accommodatiebeheersysteem

342

297

195

445

292

129

608

301

312

597

310

431

476

vz onderhoud wegen

1.325

455

638

1.142

462

647

956

469

657

768

476

667

577

vz onderhoud haven

223

56

4

276

58

30

303

59

9

353

60

3

410

vz bomen

23

10

10

23

10

10

23

10

10

23

10

10

23

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.254

1.036

1.305

1.985

1.046

1.098

1.933

1.070

1.181

1.822

1.094

1.223

1.693

vz alg. pensioenwet politieke ambtsdr.

6.372

379

237

6.513

387

242

6.658

394

247

6.805

394

247

6.952

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

6.372

379

237

6.513

387

242

6.658

394

247

6.805

394

247

6.952

Totaal

15.964

16.339

16.259

16.045

16.340

16.346

16.039

16.340

16.346

16.032

16.340

16.026

16.346

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Het geraamde verloop van de geldleningen gedurende de jaren 2021 tot en met 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

BEDRAG

OMSCHRIJVING

VERVAL-

LAATSTE

RENTE-

LINEAIR OF ANNUITAIR

RESTANT

RESTANT

RESTANT

RESTANT

RESTANT

LENING

DATUM

AFLOSSING IN

PERC.

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

4.537.802

BNG

2-3

2024

4,770%

lin

544.536

363.024

181.512

4.537.802

BNG

8-6

2024

4,960%

lin

544.536

363.024

181.512

4.537.802

BNG

22-11

2026

5,030%

lin

907.560

726.048

544.536

363.024

181.512

5.000.000

BNG

18-9

2027

4,850%

lin

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

5.000.000

BNG

18-2

2028

4,475%

lin

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

5.000.000

BNG

22-10

2028

4,720%

lin

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

5.000.000

BNG

13-12

2029

4,020%

lin

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

27.459.341

BNG

4 p.j.

2041

5,450%

lin

15.298.771

14.514.218

13.729.665

12.945.112

12.160.559

11.000.000

NWB

15-5

2026

4,525%

lin

3.300.000

2.750.000

2.200.000

1.650.000

1.100.000

15.000.000

BNG

29-10

2033

4,930%

lin

7.200.000

6.600.000

6.000.000

5.400.000

4.800.000

6.000.000

BNG

29-10

2035

3,880%

lin

3.360.000

3.120.000

2.880.000

2.640.000

2.400.000

4.912.500

BNG

2-7

2027

3,640%

lin

1.965.000

1.637.500

1.310.000

982.500

655.000

5.275.000

BNG

2-7

2037

3,600%

lin

3.376.000

3.165.000

2.954.000

2.743.000

2.532.000

10.200.000

BNG

2-7

2052

4,100%

lin

7.905.000

7.650.000

7.395.000

7.140.000

6.885.000

5.250.000

BNG

1-2

2035

1,410%

lin

5.250.000

5.250.000

5.250.000

4.812.500

4.375.000

10.000.000

BNG

1-4

2046

0,450%

lin

10.000.000

9.600.000

9.200.000

8.800.000

8.400.000

10.000.000

Verwacht vlgs begroting 2022

1-7

2047

0,750%

lin

10.000.000

9.600.000

9.200.000

8.800.000

Totaal langlopende leningen

65.251.404

70.538.815

65.426.225

59.876.136

54.689.071

3.072.151

PV 2615 HERFIN.

30-12

2030

4,44%

ann

1.345.150

1.220.316

1.089.940

953.774

811.564

2.596.392

PV 2629 HERFIN.

30-12

2030

4,44%

ann

1.136.837

1.031.336

921.149

806.071

685.883

1.283.788

HERFIN 0361

1-3

2016

3,74%

ann

781.727

735.701

688.870

641.219

592.734

3.830.608

Herfin.Div.complex NWB

16-12

2028

4,565%

ann

1.329.614

1.164.137

991.105

810.174

620.984

2.254.380

PPNH 73084-89 HERF

1-9

2039

4,65%

ann

1.466.968

1.413.097

1.356.720

1.297.723

1.235.981

Totaal woningbouwleningen

6.060.296

5.564.586

5.047.784

4.508.961

3.947.146

Totaal generaal

71.311.700

76.103.400

70.474.009

64.385.097

58.636.217

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15