Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat informatie over het rijks- en gemeentelijk beleid over de gemeentelijke belastingen. Ook wordt ingegaan op de consequenties van dit beleid voor de inwoners.
In deze paragraaf is een overzicht van baten en lasten opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Ook de mate van kostendekkendheid en de beleidsuitgangspunten worden vermeld.

In deze paragraaf gaan we niet nader in op de totstandkoming van de verschillende heffingen. Hiervoor dienen immers de verordeningen. Tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn daarin integraal opgenomen. Voor het belastingjaar 2022 zal daarvoor nog een afzonderlijk raadsvoorstel worden voorgelegd.
Deze paragraaf dient ertoe om een betrouwbaar inzicht te bieden op een aantal onderdelen.

In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de navolgende onderdelen:
1. Algemeen
2. De geraamde inkomsten.
3. Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen.
4. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten).
5. Kwijtscheldingsbeleid

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15