Financiële begroting

2.2 Baten en Lasten

De recapitulatie baten en lasten geeft inzicht in het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar (rekening 2020), het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging (2021 inclusief wijzigingen) en het geraamde bedrag van deze meerjarenbegroting (2022-2025).

Recapitulatie baten en lasten Begroting

Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Programma 1 LEVEN

Lasten exclusief reserves

79.127

81.943

76.497

77.576

78.386

79.357

Baten exclusief reserves

21.994

18.746

17.426

17.271

17.468

17.647

Totaal saldo programma 1 LEVEN exclusief reserves

-57.133

-63.196

-59.071

-60.305

-60.918

-61.710

Programma 2 WONEN

Lasten exclusief reserves

18.259

18.606

17.640

17.878

17.761

17.954

Baten exclusief reserves

9.201

8.222

8.174

8.164

8.146

7.915

Totaal saldo programma 2 WONEN exclusief reserves

-9.058

-10.384

-9.466

-9.714

-9.615

-10.039

Programma 3 WERKEN

Lasten exclusief reserves

12.353

15.243

10.158

15.999

16.543

17.133

Baten exclusief reserves

5.604

6.313

2.914

5.968

6.010

6.106

Totaal saldo programma 3 WERKEN exclusief reserves

-6.748

-8.929

-7.244

-10.031

-10.534

-11.027

Programma 4 BESTUREN

Lasten exclusief reserves

8.548

8.408

6.825

6.318

5.961

5.716

Baten exclusief reserves

521

6.015

518

514

959

1.058

Totaal saldo programma 4 BESTUREN exclusief reserves

-8.027

-2.393

-6.307

-5.805

-5.002

-4.659

Totaal programma's

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten exclusief reserves

135.371

141.691

130.583

137.138

137.849

139.374

Baten exclusief reserves

134.746

131.466

128.492

131.893

134.111

136.133

Totaal saldo van baten en lasten

-625

-10.226

-2.091

-5.245

-3.739

-3.241

MUTATIES RESERVES

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten reserves

4.753

4.966

2.600

646

644

433

Baten reserves

5.378

15.216

4.763

3.494

2.060

1.345

Totaal saldo mutaties reserves

625

10.250

2.163

2.848

1.417

912

Totaal saldo baten en lasten

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal resultaat Lasten

140.124

146.658

133.183

137.784

138.493

139.806

Totaal resultaat Baten

140.124

146.682

133.255

135.387

136.171

137.478

Totaal resultaat

0

24

72

-2.397

-2.322

-2.329

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen gemeenten een overzicht algemene dekkingsmiddelen op te stellen.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten exclusief reserves

892

870

899

976

999

1.026

Baten exclusief reserves

96.852

91.532

99.283

99.795

101.345

103.220

Totaal saldo programma algemene dekkingsmiddelen

95.960

90.662

98.384

98.820

100.346

102.194

Overhead

Lasten exclusief reserves

16.243

16.622

18.423

18.250

18.058

18.046

Baten exclusief reserves

573

637

177

180

183

186

Totaal overhead

-15.670

-15.984

-18.246

-18.070

-17.874

-17.860

Onvoorzien

Lasten exclusief reserves

0

0

131

131

131

131

Baten exclusief reserves

0

0

0

0

0

0

Totaal onvoorzien

0

0

-131

-131

-131

-131

Vennootschapsbelasting

Lasten exclusief reserves

-50

1

10

10

10

10

Baten exclusief reserves

0

0

0

0

0

0

Totaal vennootschapsbelasting

50

-1

-10

-10

-10

-10

Lokale heffingen

Onder de lokale heffingen zijn heffingen opgenomen die niet gebonden zijn. Dit betreft de OZB en de toeristenbelasting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf A. Lokale heffingen.

Gemeentefonds

De gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering en de integratie- / decentralisatieuitkeringen. Een nadere toelichting is opgenomen in de analyse op afwijkingen van programma 4 besturen, deelprogramma 4.4. financiën.

Dividend

Hieronder vallen de dividenden van Enexis en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene Vergadering van de vennootschap is genomen.

Saldo financieringsfunctie

Bij de financieringsfunctie wordt het resultaat op het financieren van onze activiteiten tot uitdrukking gebracht. In paragraaf D. Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.

Overhead

Nader inzicht in de overheadkosten van de gemeente is opgenomen in paragraaf E. Bedrijfsvoering.

Post Onvoorzien

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. Op basis van de financiële verordening van de gemeente Venray wordt in de begroting een jaarlijks exploitatiebudget geraamd voor onvoorziene zaken van € 3 per inwoner. De post onvoorzien heeft daardoor een structurele omvang van afgerond € 131.000. De post onvoorzien is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.

Vennootschapsbelasting

Naar verwachting zullen de komende jaren winsten worden behaald binnen de grondexploitatie. Door de verliesverrekening uit voorgaande behoeft is de komende jaren echter geen sprake van af te dragen vennootschapsbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15