Paragrafen

Paragraaf J. Taakstellingen en stelposten

Taakstellingen

1. De beleidsinhoudelijke bezuinigingen

Beleidsinhoudelijke taakstellingen

2022

2023

2024

2025

(x € 1)

Taakstelling op contracten accommodatiebijdrage:

- prof. /marktgerichte organisaties

-30.142

-30.594

-31.053

-31.520

- maatschappelijke belangengroeperingen

-15.368

-15.598

-15.832

-16.069

- amateurverenigingen

-66.413

-67.408

-68.420

-69.446

Totaal taakstelling accommodatiebijdragen

-111.923

-113.600

-115.305

-117.035

Venray beweegt

0

-33.643

-33.643

-33.643

Nog te realiseren opgave sociaal domein

-634.780

-324.002

-226.569

-53.257

Verwachte voordelen sociaal domein 2022

-300.000

0

0

0

Totaal beleidsinhoudelijke taakstellingen

-1.046.703

-471.245

-375.517

-203.935

Taakstelling accommodatiebijdrage
Vanaf 2018 werd het budget voor accommodatiebijdragen taakstellend verlaagd. Deze taakstelling is gekoppeld aan de actualisatie van contracten die betrekking hebben op het geprivatiseerde beheer. In september 2019 is een uitgangspuntennotitie aan de raad voorgelegd, die dient als kader voor het nieuwe Accommodatiebeleid. Met dit beleid als basis worden de afspraken omtrent het geprivatiseerde beheer herzien en kan de taakstelling worden gerealiseerd. Verwachting is dat het nieuwe Accommodatiebeleid in het najaar 2021 wordt vastgesteld, waarna de gesprekken met gebruikers kunnen starten voor de nieuw af te sluiten overeenkomsten. De taakstelling zal in deze gesprekken een belangrijk onderdeel zijn.

Venray beweegt
Vanaf 2023 is er sprake van een taakstelling voor Venray Beweegt. De werkzaamheden van Venray Beweegt zijn beschreven in “Toekomstplan Venray Beweegt 2019-2022”. Bij vaststelling van het toekomstplan is tevens besloten om 2,89 fte sportformateur structureel in te vullen. De dekking hiervoor is onder andere de Brede Doeluitkering van het Rijk. Van 2023 zijn de kosten € 33.643 hoger dan de uitkering van het Rijk. In de loop van 2022 wordt een nieuw plan voor Venray Beweegt gemaakt, waarmee dan rekening wordt gehouden met de taakstelling en de overige inkomsten (externe partners), zodat de taakstelling ingeboekt kan worden.

Nog te realiseren opgave sociaal domein
In het sociaal domein is, net als bij de meeste gemeenten, sprake van een trend van structureel oplopende uitgaven. Om de hulp te kunnen blijven leveren aan degenen die deze het meest nodig hebben, is het essentieel om de uitgaven te beheersen en de trend om te buigen. Vanaf 2021 geldt voor het sociaal domein als geheel een taakstelling van ca. 1,7 miljoen. Door beleidsmatige keuzes enerzijds en maatregelen in de uitvoering anderzijds, wordt er ingezet op een maximale kostenbeheersing en realisering van deze taakstelling. De verwachte daadwerkelijke resultaten als gevolg van de aanpassing strategische koers NLW, de inbesteding van het Werkplein, alsmede de uitvoering task force maatregelen Kadernota SD zijn in de bovengenoemde cijfers verwerkt.

Verwachte voordelen sociaal domein 2022
Binnen het sociaal domein spelen momenteel een aantal ontwikkelingen, zowel op landelijk als regionaal gebied, waarvan de financiële consequenties op dit moment nog niet concreet zijn. We verwachten dat deze ontwikkelingen positief gaan uitpakken en vermoedelijk een financieel voordeel gaan opleveren. Daarnaast zetten we continu in op het beheersbaar houden van de kosten, zonder dat de te realiseren doelstelling in gevaar komt. In 2022 zal duidelijker worden wat dit financieel oplevert.

2. Formatieve taakstellingen

Formatieve taakstellingen

2022

2023

2024

2025

(x € 1)

Reservering personele lasten

-681.737

-744.999

-768.424

-779.883

Ontbinding samenwerking handhaving

-166.886

-166.227

-165.563

-167.994

Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP

-72.772

-150.116

-232.650

-330.168

Formatieve taakstellingen

-921.395

-1.061.342

-1.166.637

-1.278.045

Reservering personele lasten
Deze reservering betreft de salarislasten van medewerkers die in vaste dienst zijn op een tijdelijke functie. Gaandeweg het betreffende begrotingsjaar worden passende oplossingen gerealiseerd om deze taakstelling op te lossen. In de Kadernota 2022 zijn extra financiële middelen aangevraagd voor een (beperkte) formatie-uitbreiding en een frictiebudget om te komen tot een oplossing voor de verschillende personele capaciteitsvraagstukken, welke zijn ontstaan door o.a. het werken op afstand door corona, moeilijk vervulbare vacatures door krapte op de arbeidsmarkt, de toename van werkzaamheden in alle domeinen en de hoge ambities. In de periode 2022 - 2025 zal ingezet worden om d.m.v. procesautomatisering, optimalisatie van werkstromen en overige efficiencywinsten deze personele taakstelling te realiseren.

Stelpost Inverdieneffecten organisatie
Door digitalisering nemen de ICT kosten toe maar zullen de kosten voor uitvoering van diverse processen op termijn afnemen. Hiervoor nemen we een inspanningsverplichting op die, vanaf 2021 gelijk is aan het bedrag van de formatieve kosten. Er zijn op enkele posten inverdieneffecten zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn de afname van portokosten en teruglopende kosten voor abonnementen.

Ontbinding samenwerking handhaving
Op 1 januari 2005 hebben de gemeenten Horst, Sevenum, Meerlo-Wansum, als gevolg van een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2010 opgegaan in de gemeente Horst aan de Maas, en Venray een Gemeenschappelijke Regeling gesloten waarbij Horst aan de Maas taken op terrein van toezicht en handhaving aan Venray uitbesteedt. Om de nieuwe samenwerking NNL aan te kunnen gaan is het nodig dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling met Horst aan de Maas ontbonden wordt. Afgesproken is om de Gemeenschappelijke Regeling per 2021, met terugwerkende kracht in 4 jaar af te bouwen. Gevolg is dat de inkomsten uit de samenwerking vervallen en opgevangen moeten worden door o.a. afname van formatie. Deels is bekend welke formatie dit betreft, voor het andere deel is een stelpost opgenomen. De afbouw is vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. In deze beëindigingsovereenkomst is o.a. vergoeding voor de zgn. ontvlechtingskosten opgenomen. We ontvangen hiervoor, verdeeld over vier jaar, € 867.378. Deze ontvangen ontvlechtingsgelden zijn bedoeld ter afdekking van afbouw die niet tijdig opgevangen kan worden en voor eventuele frictiekosten. Deze gelden kunnen, indien nodig, ingezet worden ter (tijdelijke) afdekking van het niet tijdig behalen van de taakstelling.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15