Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het grondbeleid van de gemeente Venray.

Het geldende grondbeleid van de gemeente Venray is opgenomen in de nota ‘Grondbeleid gemeente Venray 2016’. In deze nota is ‘grondbeleid’ als volgt gedefinieerd:
‘Grondbeleid is het op zodanige wijze handhaven van bestaand grondgebruik, dan wel het realiseren van de gewenste veranderingen in dit grondgebruik, dat dit in overeenstemming is met de door de gemeente gewenste bestuurlijke doelen’.
Grondbeleid is geen doel op zich, maar faciliterend aan ander beleid zoals aan beleid op het gebied van volkshuisvesting en economie en uiteraard het gemeente brede beleid, de strategische visie.
Belangrijk uitgangspunt in de nota grondbeleid 2016 is dat op basis van een uit te voeren analyse, de gemeente Venray per geval bepaalt welke rol zij zelf wil spelen in de realisatie van een specifieke ruimtelijke ontwikkeling, wil zij actief dan wel passief optreden, welke vorm van kostenverhaal daarbij het meest wenselijk is en welke instrumenten zij daarbij toepast.
De gemeente Venray is terughoudend bij het aangaan van nieuwe grondexploitaties en daarmee dus terughoudend bij het voeren van actief grondbeleid.
Kiest de gemeente wel de actieve rol dan betekent dit dat er een gemeentelijke grondexploitatie binnen het grondbedrijf gestart wordt. Het grondbedrijf is geen apart bedrijf, maar is de financiële huishouding van de lopende en toekomstige grondexploitaties.

De doelstellingen van het grondbeleid tot 2025 luiden als volgt:

 1. Grondbeleid levert een bijdrage aan het realiseren van een bestemming in de vorm van uitvoering zoals door de gemeente, maatschappelijk, wordt gewenst.
 2. Middels het grondbeleid kunnen nieuwe ontwikkelingen tijdig en tegen aanvaardbare maatschappelijke offers en kosten worden gerealiseerd.
 3. Het grondbeleid oefent invloed op de kwaliteit van het ruimtegebruik uit.
 4. Het grondbeleid streeft naar een evenwichtiger verdeling van de (financiële) voor- en nadelen van de realisatie van ruimtelijke plannen.

Daarnaast zijn uit de analyse van de strategische visie in relatie tot het grondbeleid de volgende inhoudelijke thema’s te destilleren:

 1. Wonen en woonomgeving: rekening houden met demografische ontwikkelingen: vergrijzing en ontgroening, andere woningvraag, herstructurering.
 2. Economie: verdere regionale samenwerking, herstructurering, plattelandseconomie.
 3. Faciliteren overige ontwikkelingen op het gebied van onder andere: toerisme, maatschappelijke voorzieningen/accommodaties, natuur, inrichting openbare ruimte.

Op basis van de genoemde doelstellingen en inhoudelijke thema’s zijn de strategische keuzes van het grondbeleid en het grondbedrijf geformuleerd:

 • Op grond van een uitgebreide analyse bepaalt Venray per geval welke type grondbeleid wordt gevoerd, maar is terughoudend bij het aangaan van nieuwe grondexploitaties en daarmee dus terughoudend bij het voeren van actief grondbeleid.
 • Keuzes maken in lopende grondexploitaties.
 • Investeren? Zeer terughoudend en

- alleen daar waar het kwantitatieve aanbod niet voldoet aan de behoefte en de markt het initiatief niet oppakt;
- indien vanuit kwalitatief oogpunt gekozen wordt voor een actieve gemeentelijke rol (bijv. herstructurering).
In beide gevallen geldt dat een expliciete afweging gemaakt moet worden of de ontwikkeling via het grondbedrijf loopt en zo ja of de Algemene dienst een bijdrage moet doen.

 • Geen medewerking verlenen aan particuliere initiatieven (die afwijken van de geldende bestemmingsplannen) indien bestaande grondexploitaties, zowel gemeentelijke als particuliere, reeds voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte naar woningbouw of anderszins. Uitzondering hierop gelden initiatieven voor bijzondere doelgroepen of met een grote maatschappelijke meerwaarde. Deze initiatieven mogen niet concurreren met de bestaande initiatieven.

De nota Grondbeleid wordt iedere vier jaar herzien (of zoveel vaker als nodig). De herziening van de nota Grondbeleid gemeente Venray 2016 zal in 2021/2022 plaatsvinden.

Grondprijzen

Voor alle woningbouwexploitaties geldt dezelfde grondprijs. Afwijkende grondprijzen gelden voor woningbouw in de sociale huur, de gestapelde bouw (appartementen) en restkavels.

Grondexploitaties

De grondexploitaties Aan den Heuvel, Blitterswijck Molenhof en Castenray zijn bijgesteld. Onderstaand worden de belangrijkste ontwikkelingen van de lopende grondexploitaties in het kort weergegeven. Ook de deelneming in BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wordt toegelicht in deze paragraaf.

Verwachte winstnemingen / verliezen grondexploitaties

bedragen x € 1.000

exploitatie
afsluiten

2021
en eerder

2022

2023

2024

2025

2026
en
verder

Totaal

Woningbouw

Aan den Heuvel (1)

2023

1.535

406

0

0

0

0

1.941

Ysselsteyn fase II

2022

2.488

1.497

0

0

0

0

3.986

Veulen - Brugpas

2031

6

1

7

1

9

130

155

Oirlo Zuid-Oost (Kerkhoek)

2025

0

0

0

0

0

-320

-320

't Brukske

2021

139

0

0

0

0

0

139

Heide

2021

-314

0

0

0

0

0

-314

Blitterswijck, Molenhof

2022

0

-88

0

0

0

0

-88

Castenray

2030

48

0

0

0

0

6

54

Totaal woningbouw

3.903

1.817

7

1

9

-185

5.553

Resultaatbestemming fondsafdrachten (2)

Aan den Heuvel (1)

0

-52

0

0

0

0

-52

Ysselsteyn fase II

0

-55

0

0

0

0

-55

Veulen - Brugpas

0

0

0

0

0

-29

-29

Castenray

0

0

0

0

0

-6

-6

Totaal fondsafdrachten

0

-108

0

0

0

-35

-143

TOTAAL NA RESULTAATBESTEMMING

3.903

1.709

7

1

9

-220

5.410

(1) In het kader van de overeengekomen PPS-overeenkomsten bedraagt het aandeel van de gemeente Venray 50% van het totale exploitatieresultaat. In het bovenstaande overzicht is het aandeel van de gemeente Venray van 50% gepresenteerd. Dit geldt ook voor de resultaatbestemming aan de fondsen Ruimtelijke Ontwikkeling en Bovenwijkse Voorzieningen vanuit deze projecten.
Voor de verliesgevende exploitaties zijn verliesvoorzieningen gevormd ter hoogte van de contante waarde van het geprognosticeerde verlies waarbij een verplichte disconteringsvoet van 2% wordt gehanteerd. Bij elke jaarrekening wordt de verliesvoorziening naar boven of beneden bijgesteld tot de juiste contante waarde. Hierdoor bedraagt de verliesvoorziening op het einde van de looptijd het gewenste bedrag om het tekort van de grondexploitatie te kunnen dekken. 
Daarnaast dient nog te worden opgemerkt dat gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot afwijkingen die mogelijk van materiële invloed zijn op de tussentijdse winstnemingen en verliezen van de exploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15