Paragrafen

Paragraaf F Verbonden partijen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording zijn verbonden partijen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate wordt de uitvoering van taken ondergebracht in samenwerkingsverbanden of wordt er een beroep gedaan op andere organisaties, waaraan taken worden uitbesteedt.
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang dat de raad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.
In de handreiking voor raadsleden (en griffiers) “grip op regionale samenwerking” zijn handvatten opgenomen om de kaderstellende en controlerende rol te kunnen blijven uitvoeren, daar waar de raad in samenwerkingsverbanden meer op afstand is komen te staan. Deze handreiking gebruiken wij als basis voor een evaluatie van verbonden partijen, met als doel om in onze verantwoording aan de gemeenteraad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie te verschaffen om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.

In 2018 hebben de gezamenlijke raden van Noord-Limburg opdracht gegeven om tot meer gecoördineerde sturing te komen op vijf gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio Limburg-Noord, Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord, Omnibuzz, Regionale UitvoeringsDienst Limburg-Noord en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Overeengekomen onderwerpen zijn:
- komen tot een gezamenlijke reactie op de Kaderbrieven,
- eerdere verzending van stukken uit de P&C-cyclus,
- centrale afsprakenover prijsindexering en loonstijgingen

- het realiseren van een verbeterde informatievoorziening (dashbord).

Venray coördineert de opdracht voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
In deze paragraaf nemen we de lijst verbonden partijen op. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën verbonden partijen:
- Publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen tussen overheden)
- Privaatrechtelijke (rechtspersonen)

- Publiek-Private (samenwerkingsverband tussen overheid en private partij)
Wij hanteren een ruime interpretatie van de BBV-definitie. Hierin stellen we het materiële belang en de daaraan verbonden risico’s van de gemeente in een organisatie centraal en niet de formele begrenzing (letter van de wet). Daarom is o.a. een categorie “overige” toegevoegd. Welke samenwerkingsverbanden in deze categorie opgenomen moeten worden is nog niet eenduidig vastgelegd. In het kader van de geplande evaluatie van verbonden partijen zullen we dat scherp definiëren, zodat we tot een eenduidig en consistent overzicht komen.

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

1. Publiek

1.01

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo

GR

DP23  DP11

1.02

Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Venray

GR

  DP11

1.03

Euregio Rijn-Maas-Noord

Mönchengladbach

GR (Duits recht)

  DP41

1.04

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Venlo

GR

  DP11

1.05

Omnibuzz

Sittard

GR

  DP11

1.06

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Venray

GR

  DP23

2.14

Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Venlo

Stichting

DP23  DP11

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

2. Privaat

2.01

Bodemzorg Limburg BV

Maastricht

BV

  DP24

2.02

Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Venray

Stichting

  DP32

2.04

NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Maastricht

NV

  DP33

2.05

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

NV

  DP44

2.06

Stichting Administratiekantoor Dataland

Gouda

Stichting

  DP43

2.07

Enexis Holding

Den Bosch

NV

  DP33

2.11

CSV Amsterdam BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.12

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Den Bsoch

BV

  DP44

2.13

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Venlo

Stichting

  DP32

2.15

Veilig Thuis

Venlo

Stichting

  DP11

2.16

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Maastricht

Vereniging

  DP22

2.17

Natuurnetwerk Gemeenten

Driebergen

Vereniging

  DP22

2.18

Venray Bloeit

Venray

Stichting

  DP32

2.19

Limburg Marketing

Roermond

Stichting

 DP32

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

3. Publiek-Privaat

3.01

Brabander - Aan den Heuvel

Venray

Publiek-Private Samenwerking

  DP21

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

4. Overige

4.01

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Venray

Bestuursovereenkomst

  DP34

4.02

Via Venray

Venray

Bestuursovereenkomst

  DP34

4.03

Regio Noord-Limburg

Venlo

Overlegorgaan

DP41 DP31 DP32

4.04

Werkplein Venlo-Venray

Venlo

Dienstverlening

  DP11

4.05

Werkbedrijf regio Limburg Noord

Venlo

Samenwerkingsovereenkomst

  DP11

4.06

RIEC

Maastricht

Netwerkorganisatie

  DP23

4.07

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP34

4.08

Samenwerking VTH Gennep-Venray

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP23

4.09

Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Venray

GR

  DP23

4.10

Blueports Limburg

Maastricht

Samenwerkingsovereenkomst

  DP32

4.11

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Noord Limburg

GR

  DP11

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15