Algemeen

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021;

Besluit:

1.    De Programmabegroting 2022 inclusief de meerjarenbegroting 2023-2025 vast te stellen.

2.    In te stemmen met de eerste jaarschijf van het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 2022-2025 (MUIP 2022-2025) en de in de afvalbegroting opgenomen investeringen.
3.    De subsidieplafonds 2022, zoals opgenomen in bijlage 6, vast te stellen.

4.    Het plafond voor garantierisico’s voor 2022 vast te stellen op € 650.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2021.

                            , voorzitter                                                                 , raadsgriffier

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15