Financiële begroting

2.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Het uitgangspunt is dat de structurele lasten gedekt zijn door de structurele baten. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten. Hierbij gaat het om de aard van een last of baat. De lasten kunnen in een bepaald jaar eenmalig hoger zijn terwijl het naar de aard gaat om een structurele last.

Recapitulatie begrotingsevenwicht

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Bedragen x € 1.000,-)

totaal

waarvan incidenteel

structureel

totaal

waarvan incidenteel

structureel

totaal

waarvan incidenteel

structureel

totaal

waarvan incidenteel

structureel

Lasten programma 1

76.497

160

76.337

77.576

81

77.494

78.386

0

78.386

79.357

0

79.357

Lasten programma 2

17.640

25

17.615

17.878

329

17.549

17.761

0

17.761

17.954

0

17.954

Lasten programma 3

10.158

3.452

6.706

15.999

220

15.780

16.543

181

16.362

17.133

210

16.923

Lasten programma 4

6.825

1.524

5.301

6.318

1.020

5.298

5.961

373

5.589

5.716

147

5.570

Totaal lasten programma

111.120

5.161

105.958

117.772

1.650

116.121

118.652

554

118.098

120.161

357

119.805

Baten programma 1

17.426

81

17.345

17.271

81

17.190

17.468

81

17.387

17.647

81

17.566

Baten programma 2

8.174

0

8.174

8.164

0

8.164

8.146

0

8.146

7.915

0

7.915

Baten programma 3

2.914

4.612

-1.698

5.968

-438

6.406

6.010

-385

6.395

6.106

-381

6.487

Baten programma 4

518

0

518

514

0

514

959

0

959

1.058

0

1.058

Totaal baten programma

29.032

4.693

24.339

31.917

-357

32.274

32.583

-304

32.887

32.726

-301

33.027

Saldo van baten en lasten programma

-82.088

-468

-81.620

-85.854

-2.008

-83.847

-86.069

-858

-85.211

-87.435

-657

-86.778

Lasten algemene dekkingsmiddelen

899

0

899

976

0

976

999

0

999

1.026

0

1.026

Lasten overhead

18.423

1.100

17.323

18.250

800

17.450

18.058

400

17.658

18.046

0

18.046

Lasten onvoorzien

131

0

131

131

0

131

131

0

131

131

0

131

Lasten vennootschapsbelasting

10

0

10

10

0

10

10

0

10

10

0

10

Totaal lasten diversen

19.463

1.100

18.363

19.366

800

18.566

19.197

400

18.797

19.212

0

19.212

Baten algemene dekkingsmiddelen

99.283

0

99.283

99.795

0

99.795

101.345

0

101.345

103.220

0

103.220

Baten overhead

177

0

177

180

0

180

183

0

183

186

0

186

Baten onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten diversen

99.460

0

99.460

99.975

0

99.975

101.528

0

101.528

103.407

0

103.407

Saldo van diversen

79.997

-1.100

81.097

80.609

-800

81.409

82.331

-400

82.731

84.194

0

84.194

Totale saldo van baten en lasten van programma en diverse

-2.091

-1.568

-523

-5.245

-2.808

-2.438

-3.739

-1.258

-2.481

-3.241

-657

-2.584

Stortingen in reserves

2.600

2.173

427

646

224

422

644

218

426

433

9

424

Onttrekkingen aan reserves

4.763

3.795

969

3.494

2.541

953

2.060

1.134

927

1.345

444

901

Geraamd resultaat

2.163

1.622

542

2.848

2.317

531

1.417

916

501

912

435

478

Totaal structurele lasten

133.183

8.435

124.748

137.784

2.675

135.109

138.493

1.172

137.321

139.806

366

139.440

Totaal structurele baten

133.255

8.488

124.767

135.387

2.184

133.202

136.171

830

135.342

137.478

143

137.334

Structurele baten - structurele lasten

72

53

19

-2.397

-490

-1.907

-2.322

-342

-1.980

-2.329

-223

-2.106

Toelichting recapitulatie begrotingsevenwicht.

Conform de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV is onderstaand een nadere toelichting weergegeven inzake bovenstaande recapitulatie begrotingsevenwicht.

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Incidentele baten

Programma 1 Leven

Stadsontwikkeling

-80.956

-80.956

-80.956

-80.956

gronden kun je maar 1x verkopen daarom incidenteel

Overige posten (< € 25.000)

70

0

0

0

Programma 2 Wonen

Overige posten (< € 25.000)

0

0

0

0

Programma 3 Werken

Bouwgrondexploitatie

2.913.461

-47.849

6.158

6.281

Bouwgrondexploitatie

Overige posten (< € 25.000)

0

0

0

0

Programma 4

Overige posten (< € 25.000)

0

0

0

0

Mutatie reserves:

- Algemene reserve: Regionale samenwerking

-1.079.500

-602.500

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Buitensport

-69.426

-21.066

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Bomen

-201.500

0

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Centrumvisie

-125.200

0

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Economische ontwikkeling

-100.000

0

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Nieuwbouw brandweerkazerne

-25.000

0

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Huisvesting primair onderwijs

-52.781

0

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Maatschappelijke dienstverlening

-29.257

0

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Ruimtelijke ontwikkeling st Anna

0

-330.578

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Overhead

-75.000

-25.000

0

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Algemene reserve: Boventallig / voormalig personeel

-1.147.132

-848.075

-424.518

-24.518

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Frictiegelden personeel

-280.090

-248.530

-249.164

-22.348

Incidentele personeelskosten

- Huisvesting primair onderwijs

-40.000

-68.000

-68.000

0

Onttrekkingen reserves zijn incidenteel muv dekking kapitaallasten

- Risicoreserve grondbedrijf

-557.666

-397.677

-391.951

-396.942

Grondbedrijf

- Overige mutaties (< € 25.000)

-12.240

0

0

0

Totaal incidentele baten

-962.217

-2.670.231

-1.208.431

-518.483

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Incidentele lasten

Programma 1

accommodatie buitensport

90.594

21.066

0

0

Budgetoverheveling

kosten instandhouding accommodaties

42.211

42.843

0

0

Tijdelijk vastgoed

Overige posten (< € 25.000)

27.300

17.557

0

0

Programma 2

Nieuwbouw brandweerkazerne

25.000

0

0

0

Inhuur projectleider

Ruimtelijke ontwikkeling st Anna

0

328.955

0

0

Bijdrage projectontwikkelingskosten

Overige posten (< € 25.000)

0

0

0

0

Programma 3

Bouwgrondexploitatie

-4.452.348

581.523

560.060

585.360

Bouwgrondexploitatie

Economische ontwikkeling

99.705

0

0

0

Starterscentrum

Eiwitrijk

29.912

0

0

0

Projectkosten Agrofood / Eiwitrijk

Centrumvisie

124.831

0

0

0

Uitvoering centrumvisie

Stimuleringsregeling centrum

124.631

124.386

0

0

Subsidie

Overige posten (< € 25.000)

0

0

0

0

Programma 4

Voormalig B&W personeel

118.563

120.935

98.991

98.991

Voormalig personeel B&W

Regionale samenwerking

1.078.093

602.500

0

0

Regiodeal

Boventallig / voormalig personeel

1.427.222

1.096.605

673.682

47.656

Boventallig/voormalig personeel

Overige posten (< € 25.000)

0

0

0

0

Mutatie reserves:

- Risicoreserve grondbedrijf

1.796.690

7.361

855

9.191

Grondbedrijf

- Reserve bovenwijkse werken

159.740

0

0

0

Grondbedrijf

- Frictiegelden personeel

216.845

216.845

216.845

0

hoort bij einde samenwerking handhaving

- Overige mutaties (< € 25.000)

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten

908.989

3.160.576

1.550.433

741.198

Saldo incidentele baten en lasten

-53.228

490.345

342.002

222.715

Totaal incidentele baten

-962.217

-2.670.231

-1.208.431

-518.483

Totaal incidentele lasten

908.989

3.160.576

1.550.433

741.198

Saldo incidentele baten en lasten

-53.228

490.345

342.002

222.715

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15